• ZEPRO

    Зепро е компанија која овозмошува склучување на договори со земјоделците кои произведените земјоделски култури не се во можност да ги продадат, да ни овозможат да ги собереме. Нашето мото е „Јадете мудро и хранете се локално“ и ја изразува нашата главна цел, а тоа е да промовираме здрав начин на исхрана и користење храна што се произведува локално, од локални ресурси. Очекуваме да привлечеме и да им служиме на клиенти кои одржуваат здрав начин на живот и здраво се хранат (смути, природни сокови, салати), кои ги правиме исклучиво со ресурси достапни во нашето опкружување. Ние сме компанија која исто така се грижи за природата и околината. Нашата работна политика е „Нулта отпад“ бидејќи се стремиме да го минимизираме загадувањето од угостителската дејност.

    Zepro is a company that enables the conclusion of contracts with farmers who are not able to sell the produced crops, to allow us to collect. Our motto is “Eat wisely & feed locally” and it expresses our main goal which is to promote eating healthily and consuming food that is produced locally, from locally obtained resources. We expect to attract and serve customers who maintain healthy lifestyle and keep healthy diet (smoothies, juices, salads), which we do using only the resources available in our environment. We are a company that also cares about nature and environment. Our policy is “Zero Waste” because we strive to minimize pollution from catering industry.

    Social profiles

Leave a reply.