• NEGA

    youtube

    Наоѓањето квалитетна грижа за нашите деца е една од најважните одлуки што ги донесуваме. NEGA.com.mk е cloud базирана платформа што ги поврзува семејствата со негуватели кои се потврдени и верификувани од другите родители во соседството. Семејствата користат Nega.com.mk за да најдат грижа за нивните деца. Ние им обезбедуваме на семејствата алатка за да им помогнеме во носењето на поинформирани одлуки за наоѓање на негуватели, кога и да имаат потреба од грижа. Нашиот алгоритам за пребарување заснован на МЛ им помага на семејствата да ги изберат своите кандидати врз основа на плаќањето, локацијата, семејната состојба и потребите. Негувателите користат NEGA.com.mk за пристап до поквалитетна работа и користење на дополнителни поволности за членови. Обезбедуваме низа алатки и содржини за да го максимизираме пребарувањето на огласи за работа и да ја олесниме робусната Интернет заедница каде што негувателите можат да комуницираат.

     

    Finding care for our children is one of the most important decisions we make. NEGA.com.mk is a cloud based platform that will match families with a sitter who’s been verified and trusted by other parents in the neighborhood.Families use Nega.com.mk to find child care. We give families a tool to help them make more informed hiring decisions, wherever care needs arise. Our search algorithm based on ML helps families narrow their candidates based on pay rates, location, family makeup and needs. Caregivers use NEGA.com.mk to pursue high-quality job and access other membership benefits. We provide an array of tools and content to maximize their job-search and facilitate a robust online community where caregivers can interact.