• Reseau

    youtube

    Платформата Reseau овозможува поврзување на превониците (такси, автобуси) и патниците на една единствена платформа каде што превозниците ќе можат да ги објавуваат понудите за превоз односно релациите што ги планираат за следниот ден, а патниците ќе можат да најдат соодветна релација согласно нивните потреби и за истата да купат билет. Оваа платформа е прва од ваков тип во Македонија и решава неколку проблеми и тоа: синхронизација на превозните и патниците, сигурни дестинации за превозниците секој ден, намалување на гужвата во сообраќајот и намалување на загадувањето на воздухот, а патниците наместо да чекаат редици за билет истиот ќе може да го купат електронски.

     

    The Reseau platform enables the connection of ferries (taxis, buses) and passengers on a single platform where the transporters will be able to announce the transport offers or the routes they plan for the next day, and the passengers will be able to find a suitable relation according to their needs and the same to buy a ticket. This platform is the first of its kind in Macedonia and solves several problems, such as: synchronization of transport and passengers, safe destinations for transporters every day, reducing traffic jams and reducing air pollution, and passengers instead of waiting in line for a ticket you can buy it electronically.