• EcoGreen Bin

    Нашиот производ е паметна канта која сама разпознава различни видови отпад и според тоа таа соодветно ги складира. Таа со помош на вештачка интелегенција разпознава хартија, пластика и метал. Во склоп на кантата постојат три оддели (три прегради) наменети за секој вид отпад посебно. Откако отпадот се фрла во кантата, таа го распознава материјалот од кој е изработен отпадот и со помош на робот, уфрлениот отпад се селектира и складира во соодветниот оддел од кантата кој е предвиден за тој вид отпад . Нашиот производ е поддржан од апликација на која може да се види местоположбата на секоја канта, и во секој момент има можност да се види исполнетоста на секој оддел од кантата. Кога некој од одделите е исполнет над 80% дава сигнал дека таа канта треба да се испразни.

     

    Our product is a smart bin that recognizes different types of waste on its own and therefore stores them accordingly. With the help of artificial intelligence, it recognizes paper, plastic, and metal. Within the bin, there are three compartments designed for each type of waste separately. Once the waste is dumped in the bin, it recognizes the material from which the waste is made and with the help of a robot, the dumped waste is selected and stored in the appropriate department of the bin provided for that type of waste. Our product is supported by an application where you can see the location of each bin, and at any time you can see the fullness of each section of the bin. When one of the departments is over 80% full, it signals that the bin needs to be emptied.

    Social profiles

Leave a reply.