• WeLearnTogether

    youtube

    Во екот на глобалната пандемија на коронавирусот и последиците од неорганизираноста и неразвиеноста на електронското образование, во многу земји меѓу кои и Македонија се јави потребата од поразвиено и покорисно електронско учење. “Учиме Заедно” е првата веб-платформа и мобилна апликација наменета за учениците од основните училишта со цел полесно и подобро совладување на наставните содржини предвидени со програмите на министерството за образование. Апликацијата содржи наставни содржини од соодветните предмети за одделението кое го посетува ученикот. Наставните содржини се прикажани на иновативен начин со текст, фотографии, графикони и илустрации на разбирлив начин со соодветен стил на возраста на ученикот.  Образованието има голема улога во планирањето на иднината, особено за младите кои сега имаат шанса паметните уреди да ги искористат уште попаметно, учејќи нови и нови содржини!

    In the wake of the global coronavirus pandemic and the consequences of the disorganization and underdevelopment of e-education, in many countries, including Macedonia, there is a need for more developed and useful e-learning. “Learning Together” is the first web platform and mobile application designed for primary school students to more easily and better master the teaching content provided by the programs of the Ministry of Education. The application contains teaching contents from the relevant subjects for the grade that the student attends. The teaching contents are presented differently with text, photos, graphs, and illustrations in an understandable way with an appropriate style for the student’s age. Education plays a big role in planning the future, especially for young people who now have the chance to use smart devices even smarter, learning new and new content!