• ICare

    Побарувачката на професионални психијатарски услуги рапидно се зголемува, но прашањата на оваа тема се сè уште понекогаш табу. Icare е првата апликација за мен- тално здравје достапна на маке- донски јазик, која има единствена мисија, да создаде посреќна и по- спокојна заедница. Целта на иде- јата е да се подобри менталната свест со цел полесно справување со секојдневните предизвици, да се ослободи од стресот и да се подобри моќта на концентрација за да се постигне здравје, среќа и ментален развој.

     

    The demand of professional mental health services is rapidly increasing but the question of this topic is still sometimes a taboo.Icare is the first mental health app available on ma- cedonian language which has one and only mission, to create a happier and serene community. The idea’s goal is to enhance the mental state in order to deal easier with the daily challenges, to relieve stress and improve the power of concentration to achieve health, happiness and mental development.

    Social profiles

Leave a reply.