• GoBox Entertainment

  The company offers services to young talented people who want to become successful artists in the future, but do not have connections or monetary finances to begin their journey. The company will announce auditions and the most talented people or people that the company sees great potential in, will receive the chance to get training in the fields of dancing and singing which will be mandatory and furthermore like courses in producing and songwriting, which will be optional and additional for artists that have more interests than just performing.

  GoBox Entertainment’s mission is accomplishing young people’s dreams, giving them opportunities to grow into big future artists in their own country instead of them having to make plans for leaving this country because of the lack of creative businesses.

  The company will also offer different services such as music production courses, songwriting courses and of course singing and dancing courses for anyone that’s interested in taking them. The main difference is that the signed artists will have free access to the singing and dancing courses and will have a discount on the other two courses if they decide to take any of them, while the unsigned artists that are only interested in taking a course for a certain amount of time, will have to pay the full price.

  All the services, except for the training programs, will be offered online as well.

  Компанијата нуди услуги за млади талентирани луѓе кои сакаат да станат успешни уметници во иднина, но немаат врски или финансии за да го започнат своето искуство. Компанијата ќе објавува аудиции и најталентираните луѓе или луѓе во кои компанијата гледа голем потенцијал, ќе добијат шанса да се обучат во областите на танцување и пеење кои ќе бидат задолжителни и дополнителни курсеви по
  продукција на музика и пишување песни, кои ќе бидат опционални за артистите кои имаат повеќе интереси отколку само настапување.

  Мисијата на ГоБокс е остварување на соништата на младите луѓе, давање на можности да прераснат во големи идни уметници во нивната земја, наместо да бидат припомени да прават планови за напуштање на оваа земја поради недостаток на креативни бизнис компании.

  Компанијата исто така ќе нуди различни услуги како што се курсеви за музичка продукција, курсеви за пишување песни и, се разбира, курсеви за пеење и танцување за секој што е заинтересиран да ги земе. Главната разлика е во тоа што потпишаните уметници ќе имаат бесплатен пристап до курсевите за пеење и танцување и ќе имаат попуст за другите два курса доколку одлучат да следат некој од нив, додека непотпишаните уметници кои се заинтересирани само да земат курс за одредено време, ќе мора да ја платат целосната цена.

  Сите услуги, освен програмите за обука, ќе бидат понудени и преку Интернет.

  Social profiles

Leave a reply.