Navigation

Климентина Илијевски

Климентина Илијевски - извршен директор на асоцијациајта за истражување, комуникации и развој „Паблик“ и главен и одговорен уредник на уличното списание „Лице в лице“ чие функционирање се темели на принципите на социјалното претприемништво. Климентина е во моментот вклучена во регионалното истражување „Предизвиците и можностите на социјалните претпријатија за вработување маргинализирани групи“ како истражувач и е дел од тимот истражувачи на ISCEM (International Comparative Social Enterprise Models). Има магистрирано на темата „Етичките предизвици во одржливоста на уличните весници и списанија“ на Правниот факултет во Скопје, на отсекот Медиуми и комуникации.

Официјална страна на ЛВЛ: http://licevlice.mk

Официјална страна на Паблик: www.public.org.mk

Филип Ивановски

Филип Ивановски - извршен директор на Пакомак, компанија која управува со амбалажниот отпад на над 700 компании од Македонија. Преку системот на Пакомак се собираат и завршуваат на рециклирање над 10.000 тони отпад од пакување годишно. Подигањето на јавната свест за потребата од селекција на отпадот кај населението е една од клучните активности на Пакомак. Повеќе информации мжете да најдете на официјалната веб страна: http://www.pakomak.com.mk/


Моника Ангелоска-Дичовска

д-р Моника Ангелоска-Дичовска – професор на Економски факултет Прилеп при Универзитет „Св. Климент Охридски“ Битола. Нејзината академска кариера ја започнува во 2007 година на Факултетот за администрација и менаџмент на информациски системи, Универзите Св. Климент Охридски Битола каде работи до 2014 година. Од септември 2014 академската кариера ја продолжува на Економски факултет Прилеп, на катедрата по менаџмент, маркетинг и бизнис. Поконкретно, таа е предметен натсавник на Иновациски менаџмент, Вовед во бизнис, Бизнис планирање (прв циклус на студии), стратегиски менаџмент (втор циклус на студии) и на предметот Корпорациски иновации и меѓународен бизнис (трет циклус на студии).
Исто така д-р Моника Ангелоска-Дичовска е основач и потпретседател на Центарот за образвони и развојни иницијативи ИНОВА ЛАБ Битола, како и ко-креатор на „MultiCreation“ пристапот за бизнис - академија соработка.

Повеќе на https://www.linkedin.com/in/monika-angeloska-dichovska-60267530/

Линк до Економскиот Факултет: http://eccfp.uklo.edu.mk/teachers/view/87?fbclid=IwAR1YzoC3lA3vk9sVs2HVUK_dNSAgKTUiKZTEcLjWR8B4qe9CuvdyVbENFQU

Владимир Кечовски

Владимир Кечовски – Диркетор на микро дирекција во Шпаркасе банка Македонија со дванаесет годишно работно искуство во ПроКредит Банка АД Македонија ,Прокредит Банка Молдавија и Шпаркасе банка, директно поврзано со кредитирање на мали и многу мали клиенти. Влaдимир е ориентиран кон остварување на бизнис целите на институцијата и активно учество во растот и одржувањето на квалитетно портфолио во сегментот на многу мали и мали бизнис клиенти. Дополнително, Владимир е одговорен за изготвување на бизнис план, развој на продажна стратегија и обезбедување алатки за нејзино остварување,поставуавње на продажни цели, контрола на перформансите на филијалите и кредитните аналитичари во микро дирекцијата на неделна основа и потврда дека тие се во линија со бизнис планoт, одговорен за имплементирање на групациските политики и процедури и нивна правилна интерпретација, одговорен за унапредување на бизнис процесите, следење на пазарните движења и идентификување на бизнис потребите, воведување нови производи и oбука и развој на вработените.

Официјална страна на Шпаркасе Банка – www.sparkasse.mk/
Јован Деспотовски

Јован Деспотовски - директор на Фонд за иновации и технолошки развој, е дипломиран економист на Економскиот факултет при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ и постдипломец по меѓународни односи и дипломатија на Универзитетот „Американ Колеџ“ – Скопје. Има богато искуство во областа на стратегиско планирање и координација на програмите за градење на капацитет финансирани од Владата на Р. Македонија и од странски донатори. Како раководител на Сектор во Секретаријатот за европски прашања при Владата на Република Македонија учествувал во реализација на значајни проекти и тоа: реализација на Коридорот X, соработка со меѓународни финансиски институции, програмски координатор на Канцеларијата за национална помош, ја предводел работната група за составување на Прашалник на ЕК за апликација на Р.Македонија за членство во ЕУ од областа на економијата, со што Македонија добива статус на земја членка на ЕУ. Тој е ко-оснивач на МЕНСА.

Официјална веб страна на фондот: www.fitr.mk/

Благоја Грозданов

M-р Грозданов Благоја е менаџер, консултант и главен обучувач во Конто Профит - компанија која е присутна на нашиот пазар веќе 20 години. Наша главна задача е да им овозможиме на нашите клиенти слободно да се посветат на реализација на нивната бизнис идеја препуштајќи ни ги нам сите административни обврски кои произлегуваат од проблеми поврзани со даночната легислатива, дизајнот на деловни процеси и имплементацијата на ИТ решенија за управување и контролирање со бизнисот, оперативните обврски поврзани со трудовото и трговското право и сметководствената евиденција на деловните настани.

Официјална страна на Конто Профит: http://www.profit.com.mk/

Димитар Јовевски

Д-р Димитар Јовевски, доц. професор на Економскиот факултет- Скопје, при Универзитетот Св. Кирил и Методиј во Скопје. Веќе осум години работи на катедрата по Е- Бизнис каде главниот фокус му се дигиталните медиуми и се што ги поврзува и опкружува истите. Покрај ова основач е и на компанијата Пиксел која 2 години работи под македонското небо.

Официјална страна на Економски факултет- Скопје: http://www.eccf.ukim.edu.mk/

Илир Идризи

Илир Идризи е извршен директор на фондацијата Даути, Фондација која ги промовира општествената одговорност и филатропија како вредности. Својата мисија Фондацијата Даути ја остварува преку своите платформи и програми од едукативен, културен, економски и социо - хуманитарен карактер. Во рамките на своите активности во 2014 има спроведувано проект кофинасиран од Министерството за економија на тема „Социјалното претприемништво кај младите“, чија цел беше информирање на младите за концептот на социјалното претприемништво и нивен поттик за основање на социјални претпријатија.

Официјална страна на Фондацијата Даути: http://fondacionidauti.org/faqja/

Никица Кусиникова

Никица Кусиникова - Извршна директорка на здружението Конект чија примарна мисија е да ги поттикнува филантропијата и општествената одговорност во насока на долгорочен развој. Конект се стреми да воспостави инфраструктура која ќе го помогне развојот на социјалното претприемништво во Македонија и Балканот (политики, пристап до финансии и пазар, ресурсни материјали на локалните јазици и сл.). Никица е дел од истражувачкиот тим на регионалното истражување за социјално претприемништво како и на ICSEM (International Comparative Social Enterprise Models).

Официјална страна на Конект: http://www.konekt.org.mk/web/

Официјална страна на Донирај паметно: http://donirajpametno.mk/

Весна Ивановска

Весна Иваноска е Генерален Менаџер на Сеавус едукативен и развоен Центар – водечки тренинг центар специјализиран за ИТ и Бизнис обуки во рамките на Сеавус Групација.

Професионалната биографија на В.Иваноска вклучува над 15 годишно искуство во областа на неформална едукација, од кои, последните 10 години се во ИКТ индустријата. Нејзин посебен интерес е работата на програми за рано откривање, едукација, развој и менаџирање на Таленти како и развој и имплементација на програми за поттикнување и развој на Претприемништвото.

Официјална страна на Сеавус едукативен и развоен центар: http://www.sedc.mk/

Almost there

You need to register in order to submit your bulletin & vote.

× close